Kostenberekening ziekenhuis

De manier waarop ziekenhuizen de kosten berekenen voor zorg die ze hebben verleend, is ingewikkeld. Ziekenhuizen maken bij het vaststellen van de tarieven van een behandeling gebruik van zogeheten diagnose behandelcombinaties (DBC’s). Om meer inzicht te krijgen in uw zorgkosten is het goed om te weten hoe de berekening van de zorgkosten gaat.

Vragen over kostenberekening

Hieronder vindt u veel gestelde vragen over hoe het ziekenhuis de kosten berekent.

Hoe werken DBC’s?

Ziekenhuizen gebruiken DBC-zorgproducten (diagnose behandeling combinaties) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC-zorgproduct is vastgelegd welke diagnose en welke behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn in totaal ruim 4500 DBC-zorgproducten voor alle mogelijke behandelingen in een Nederlands ziekenhuis. Het uiteindelijke geleverde DBC-zorgproduct is afhankelijk van de behandeling die u ondergaat: poliklinisch, dagbehandeling, opname, type operatie en eventueel aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld een CT-scan.

Meer informatie over hoe DBC’s werken, kunt u vinden op de veel gestelde vragen of animatiefilmpje hierover op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat is een DBC-zorgproduct?

Als u in het ziekenhuis in behandeling bent, berekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk. Het betalen van uw ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten. DBC staat voor diagnose behandeling combinatie.

DBC-zorgproducten zijn een soort zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij een dergelijke breuk.

Wat wel van belang is, is de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan. Of dat de patiënt een operatie ondergaat of niet. Ook het aantal bezoeken aan de medisch specialist kan een rol spelen.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit staan een animatiefilmpje en een informatiekaart met heldere omschrijving van een DBC-zorgproduct.

Wanneer wordt een DBC-zorgproduct geopend en gesloten?

De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die heeft plaatsgevonden. Die kan zijn geweest vóór het eerste consult in het ziekenhuis, bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen.

Een DBC-zorgproduct kan per 1 januari 2015 maximaal 120 dagen open staan. Na afloop van deze periode wordt het DBC-zorgproduct afgesloten en de rekening opgemaakt.

Indien u langer onder behandeling blijft, dan wordt er opnieuw een DBC gestart. De startdatum van de DBC voor de vervolgbehandeling sluit aan op de afsluitdatum van uw voorgaande DBC. De startdatum van de vervolg-DBC is dus niet gelijk aan het eerstvolgende ziekenhuisbezoek.

Let op: de einddatum hoeft dus niet altijd de laatste dag van de behandeling te zijn, maar is de dag dat de DBC-termijn afloopt. Ziekenhuizen dienen na sluiting van het DBC-zorgproduct de rekening in bij de zorgverzekeraar.

Staan tarieven van een DBC-zorgproduct vast?

De DBC-zorgproducten of behandelingen binnen de ziekenhuiszorg zijn wat tariefsoort betreft te verdelen in twee segmenten: een gereguleerd segment en een vrij segment.

Gereguleerd segment (maximum prijzen)

Voor DBC-zorgproducten in het gereguleerde segment gelden maximumtarieven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de maximumtarieven vast. Circa 30% van de behandelingen in een ziekenhuis zit in het gereguleerde segment. Dit segment wordt ook wel het A-segment genoemd.

Vrij segment (vrij onderhandelbare prijzen)

De kostenbedragen voor behandelingen binnen dit deel van de ziekenhuiszorg zijn vrij onderhandelbaar. Dit betekent dat de tarieven tot stand komen via afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Deze prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen. Circa 70% van de behandelingen in een ziekenhuis zit in het vrije segment. Dit segment wordt ook wel het B-segment genoemd.

Wat kosten de DBC-zorgproducten of zorgactiviteiten per stuk?

De kosten van een DBC-zorgproduct zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van de behandelingen binnen een bepaald DBC-zorgproduct. Het is dus geen optelsom van de kosten voor de activiteiten, maar gebaseerd op de gemiddelde kosten die gemaakt worden bij het behandelen van een patiënt met dit DBC-zorgproduct. Aan de activiteiten zijn daarom geen afzonderlijke bedragen toe te kennen.

Bekijk het animatiefilmpje op de website van Nederlandse Zorgautoriteit voor een heldere omschrijving.

Hoe bepaalt het ziekenhuis of de arts een DBC-zorgproduct?

Een patiënt komt in het ziekenhuis na bijvoorbeeld na verwijzing van de huisarts of via de Spoedeisende Hulp (SEH). Een medisch specialist stelt vervolgens een diagnose. Op basis hiervan opent hij een DBC-zorgproduct.

Op dat moment staat nog niet vast welk bedrag de patiënt of zijn zorgverzekeraar uiteindelijk moet betalen. Welk DBC-zorgproduct uiteindelijk geldt, is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of een patiënt overnacht in het ziekenhuis en of hij of zij wordt geopereerd.

Pas nadat de behandeling is afgelopen, wordt op basis van alle vastgelegde informatie het uiteindelijke DBC-zorgproduct vastgesteld.

Zorgaanbieders sturen de gegevens over de geleverde zorg naar een grouper. Een grouper is een landelijk registratie- en computerprogramma. Op basis van deze gegevens stelt de grouper een DBC-zorgproduct samen. Deze uitkomst wordt teruggestuurd naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis stuurt vervolgens de rekening naar u of uw zorgverzekeraar.